Sähkötieto ry

Sähkötieto ry on sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä suunnittelevien, urakoivien, tarkastavien, kunnossapitävien ja rakennuttavien piirien yhteinen tietojärjestö.

Vuonna 1976 perustetun Sähkötieto ry:n tarkoituksena on tuottaa yhteistä tietoa, joka edistää hyviä suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitotapoja sekä yhtenäistää osapuolten käytäntöjä sekä toimintatapoja sähköisten järjestelmien elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sähkötieto ry:n laaja-alainen yhteistyö ja julkaisutoiminta tähtäävät näiden tavoitteiden toteutumiseen sähköisen talotekniikan eri osa-alueilla.

Sähkötieto ry:n kehitystoimintaan osallistuvat aktiivisesti rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat, laitevalmistajat, viranomaiset, tarkastusorganisaatiot, alan oppilaitokset, julkaisujen käyttäjät ja monet muut sidosryhmät.

Sähkötieto ry:n jäsenyhteisöt


  • RAKLI ry
  • Sähkösuunnittelijat, NSS ry
  • Senaatti-kiinteistöt
  • Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto, SKOL ry
  • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, STUL ry
  • Sähkötarkastusyhdistys ry (SÄTY)
  • Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
  • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)

Kukin jäsenyhteisö osallistuu edustajiensa välityksellä Sähkötieto ry:n julkaisutoimintaa koskevaan päätöksentekoon hallituksessa ja päätösten valmisteluun asiantuntijaryhmissä. Jäsenyhteisöjen piiristä laajemminkin saatava palaute, lausunnot ja kehitysehdotukset otetaan huomioon ST-julkaisuissa.

 


 

ST-hallitus

ST-julkaisutoiminnan tavoitteet ja painopisteet päätetään Sähkötieto ry:n hallituksessa, jossa Sähkötieto ry:n jäsenyhteisöt ovat tasapuolisesti edustettuina.

Hallituksen toiminta on varsin työvoittoista ja vastuullista. Sen päätehtävänä on määritellä kortiston pitkän kehityksen suuntaviivat sekä hyväksyä perustettavat työ- ja asiantuntijaryhmät sekä niiden jäsenet. Lisäksi hallitukselle kuuluu yhdistyksen taloudellisen tilanteen valvonta. Hallitus kokoontuu muutamia kertoja vuodessa.

 

ST-asiantuntijaryhmät

Julkaisutoiminnan kehityslinjausten ja painopistealueiden päätösesitykset valmistellaan asiantuntijaryhmissä. Viisi asiantuntijaryhmää ohjaa omien aihepiiriensä tavoitteiden ja rajausten määrittelytyötä. Asiantuntijoiden avulla ST-julkaisujen eri käyttäjäryhmien toivomukset voidaan jo julkaisujen suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon.

Työryhmään kutsutaan asiantuntijajäseniksi Sähkötieto ry:n taustajärjestöjen nimeämiä, alansa tuntevia henkilöitä. Työryhmät valmistelevat hallitukselle esitettävät asiat, kuten laadittavaksi aiotut ST-kortit ja muut ST-julkaisut. Ryhmät käsittelevät tarvittaessa myös korttiehdotuksista saapuneita lausuntoja ja järjestävät tarvittaessa kokouksen lausunnon antajien kuulemiseksi. Puheenjohtajansa ryhmät valitsevat itse.

 

ST-konsultit

Sähkötieto ry:n nimeämät ST-konsultit valvovat sähkötietokortiston yhtenäisyyttä ja korkeaa ammatillista tasoa, valmistelevat ST-julkaisujen sisältösuunnitelmat sekä arvioivat julkaisujen käyttökelpoisuutta laadinnan ja käytön eri vaiheissa.

 

Tilaajat ja käyttäjät

Sähkötietokortisto on jatkuvasti ylläpidettävä ja uudistuva tietopankki rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, laitevalmistajille ja -toimittajille, tarkastajille sekä oppilaitoksille. Julkaisujen käyttäjien suora palaute sekä lausuntokierroksilta saatava aihepiirikohtainen palaute otetaan huomioon ST-kortiston ja yksittäisten ST-julkaisujen kehitystyössä.

 

Viranomaiset ja sidosryhmät

Sähkötieto ry toimii yhteistyössä viranomaisten ja lukuisten sidosryhmien kanssa. Tyypillisiä yhteistyöviranomaisia ovat esimerkiksi sisäasianministeriö, TUKES, ympäristöministeriö, viestintävirasto ja TEKES.

Keskeisiä sidosryhmiä ovat jäsenyhteisöjen lisäksi sähköisen talotekniikan sekä kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt, sähköalan oppilaitokset, laitevalmistajat ja -toimittajat sekä lukuisat ammattihenkilöt. Yhteistyömuodot ratkaistaan tapauskohtaisesti. Johtavana periaatteena on, että sidosryhmille järjestetään mahdollisuus vaikuttaa ST-kortteihin esim. lausuntokierrosvaiheessa.


Kustantaja

ST-julkaisujen kustantaja, Sähköinfo oy huolehtii siitä, että Sähkötieto ry:n valitsemia kehityslinjauksia, painopistealueita ja julkaisuperiaatteita noudatetaan ST-julkaisutoiminnassa. Kustantaja toimeenpanee ja valvoo julkaisuhankkeet, huolehtii julkaisujen toimitustyöstä, tuotannosta, markkinoinnista, jakelusta, varastoinnista, tilaajapalveluista ja laskutuksesta.

Sähköinfo oy tilittää vuosittain julkaisujen myyntiin perustuvan korvauksen Sähkötieto ry:lle, joka käyttää näin saamansa tulot ST-aineiston sisällön kehittämiseen.

 

Ylös